Świadczenia rodzinne

Świadczeniami rodzinnymi są:

 1. Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego.
 2. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka.
 3. Świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny , świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy.
 4. Zasiłek dla opiekuna jako świadczenie będące realizacją wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2013 r., sygn. akt TK akt K 27/13.
 5. Świadczenie rodzicielskie.

Dla kogo wsparcie?

Świadczenia rodzinne przysługują obywatelom polskim i cudzoziemcom, jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres zasiłkowy, w którym otrzymują świadczenia rodzinne, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej i spełniają wszystkie ustawowe warunki, od których uzależnione jest przyznanie prawa do świadczeń.

Przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego uzależnione jest m.in. od spełnienia kryterium dochodowego.

Osoba mająca prawo do zasiłku rodzinnego może ubiegać się o następujące dodatki:

 • dodatek z tytułu urodzenia dziecka,
 • dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
 • dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka,
 • dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
 • dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
 • dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania,
 • dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego.

Jak uzyskać świadczenia rodzinne?

Ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz ich wypłata następują na wniosek. Formularze wniosków oraz innych dokumentów niezbędnych do przyznania prawa do świadczeń udostępnia podmiot realizujący świadczenia rodzinne.

Gdzie i kiedy złożyć wniosek?

Wniosek o świadczenia rodzinne będzie można składać już od 1 lipca online:

a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (papierową).

Wnioski o świadczenia będą przyjmowane i realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszewie-Borkach, ul. Broniewskiego 13.

Kiedy rodzina otrzyma pomoc?

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olszewie-Borkach i pod numerem telefonu 29 7647875 oraz na stronie:

https://www.gov.pl/web/rodzina/wiadczenia-rodzinne

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych dostępne są w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olszewie-Borkach, ul. Broniewskiego 13.

Wzory wniosków o ustalenie prawa do świadczeń dostępne na stronie MRPiPS:

https://www.gov.pl/web/rodzina/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin-aktualizacja-na-dzien-29052018-r-do-stosowania-takze-na-okres-20182019

Skip to content