Stypendium szkolne

Udzielanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym stanowi zadanie własne gminy, na realizację którego gmina otrzymuje dofinansowanie z budżetu państwa (art. 90r ust. 1 ustawy o systemie oświaty). Ministerstwo Edukacji Narodowej wypełniając zadanie dotyczące udzielania pomocy materialnej dla uczniów w formie stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych opiera się na środkach rezerwy celowej budżetu państwa, która zwiększa środki na pomoc materialną realizowaną przez gminy.

Stypendia szkolne są przyznawane dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Olszewo-Borki znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy uczeń pochodzi z rodziny niepełnej.

Termin składania wniosków od 1 do 15 września danego roku.

Wnioski należy składać: w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olszewie-Borkach, ul. Wł. Broniewskiego 13.

Warunkiem przyznania świadczenia jest udokumentowanie trudnej sytuacji materialnej rodziny ucznia, której miesięczny dochód netto na osobę nie może przekraczać kwoty 600,00 zł. Wnioskodawcy przy składaniu wniosku są zobowiązani do przedstawienia sumy miesięcznych dochodów (z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku tj. sierpień 2022 r.) lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony.

Stypendium szkolne jest przyznawane w formie refundacji poniesionych kosztów. Warunkiem wypłaty świadczenia jest poniesienie przez rodzica lub pełnoletniego ucznia kosztów na cele edukacyjne dziecka. W związku z tym, należy przedstawić imienne rachunki i faktury (wystawione na wnioskodawcę). Wydatki muszą być zgodne z zapisami decyzji o przyznaniu świadczenia.

Wypłata stypendium następuje po przedłożeniu, a następnie po rozliczeniu w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Olszewie-Borkach.

Do rozliczenia mogą zostać uwzględnione rachunki za zakupy dokonane w okresie od września 2022 roku do końca okresu na jaki świadczenie przyznano. Wyjątkiem jest przypadek przyznania stypendium na okres krótszy niż rok szkolny uwzględnia się wtedy rachunki za okres przyznania świadczenia.

Stypendium przyznawane jest na rok szkolny i wypłacane za okresy:

  • od września do grudnia 2022 r. – rozliczenie pomocy materialnej za ten okres powinno nastąpić do 15 grudnia 2022 r., a wypłata do 31 grudnia 2022 r.,
  • od stycznia do czerwca 2023 r. – rozliczenie pomocy materialnej za ten okres powinno nastąpić do 15 czerwca 2023 r., a wypłata do 30 czerwca 2023 r.

Stypendium przyznane na okres wrzesień – grudzień rozliczane jest przy pomocy rachunków, faktur i innych dowodów poniesionych kosztów pochodzących z okresu wrzesień – grudzień danego roku kalendarzowego, za okres ten uwzględniane są również faktury VAT, rachunki i inne dowody poniesienia kosztów zakupu podręczników i przyborów szkolnych związanych z procesem edukacyjnym z miesiąca lipca i sierpnia w roku, w którym składany jest wniosek

Stypendium przyznane na okres styczeń – czerwiec rozliczane jest przy pomocy rachunków i faktur pochodzących z okresu styczeń – czerwiec danego roku kalendarzowego.

Dowód potwierdzający poniesione wydatki (oryginał faktury, oryginał rachunku uproszczonego) musi być imiennie wystawiony na wnioskodawcę (rodzica/opiekuna prawnego lub pełnoletniego ucznia). Faktury i rachunki muszą zawierać wszystkie wymagane przepisami elementy, m.in. datę wystawienia, numer dokumentu itd.

Przy wystawianiu faktury / rachunku należy zwrócić uwagę na nazewnictwo zakupionych artykułów, aby było zgodne z nazwami umieszczonymi w ww. katalogu wydatków kwalifikowanych, przede wszystkim istotne jest by np. plecak miał adnotacje „szkolny”, a obuwie, spodenki miały adnotacje sportowe”. Jeżeli zakupiony artykuł nie ma takiego przymiotnika w nazwie umieszczonej na fakturze/rachunku, to dopuszcza się na odwrocie faktury/rachunku sporządzenie odpowiedniej adnotacji przez sprzedawcę, którą umieści opis, pieczęć i czytelny podpis. Ważne jest, aby zakupy dokonywane były w sposób racjonalny, zarówno co do ilości, jak i co do ceny zakupionego towaru.

Opinia Ministerstwa Edukacji Narodowej „…Obuwie i odzież mogą stanowić pomoc o charakterze edukacyjnym, jedynie w sytuacji, gdy wiążą się w sposób oczywisty i bezpośredni z procesem edukacyjnym ucznia (np. kimono dla ucznia trenującego karate). Natomiast zakup codziennej odzieży lub obuwia, umożliwiającego uczniowi dotarcie do szkoły (kurtka, buty) leży w kompetencji resortu polityki społecznej i nie powinien być finansowany w ramach stypendium szkolnego”.

Wymagane dokumenty:

1) dokumenty potwierdzające dochody netto za miesiąc sierpień 2022 r.

  • z tytułu stosunku pracy: zaświadczenie pracodawcy lub oświadczenie,
  • z tytułu umowy zlecenia lub umowy o dzieło: zaświadczenie, umowa, rachunek lub oświadczenie,
  • z tytułu renty, emerytury lub świadczenia przedemerytalnego: decyzja organu emerytalnego lub odcinek renty,
  • z tytułu zasiłku dla bezrobotnych – zaświadczenie PUP lub oświadczenie, zaświadczenie lub oświadczenie potwierdzające wysokość innych dochodów;

2) dokumenty potwierdzające dochody z działalności gospodarczej:

  • działalność opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych,
  • oświadczenie o ilości miesięcy, w których była prowadzona działalność gospodarcza w poprzednim roku kalendarzowym oraz zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach za poprzedni rok kalendarzowy i zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości składki zdrowotnej, o działalność w formie zryczałtowanego podatku dochodowego,
  • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o rozliczaniu działalności w formie ryczałtu, oświadczenie o osiągniętym dochodzie oraz zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o opłaconych składkach na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne;

3) w przypadku osób korzystających ze świadczeń opieki społecznej (świadczenia rodzinne, alimentacyjne, zasiłek stały i okresowy, dodatek mieszkaniowy, zasiłek pielęgnacyjny) – zaświadczenie, decyzja lub oświadczenie o wypłaceniu tych świadczeń za miesiąc sierpień 2022 r.;

4) dochód z gospodarstwa rolnego – zaświadczenie o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych;

5) odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem, a w przypadku alimentów dobrowolnych oświadczenie lub dowody wypłaty;

6) zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne (komornik) o egzekucji alimentów należnych za miesiąc sierpień 2022 r. lub oświadczenie o wysokości wyegzekwowanych alimentów;

7) pobieranie stypendium w wyłączeniem stypendium szkolnego – zaświadczenie lub oświadczenie o jego wysokości;

8) w przypadku ucznia uczęszczającego do szkoły ponadpodstawowej (ponadgimnazjalnej) zaświadczenie o kontynuowaniu nauki w roku szkolnym 2022/2023;

9) inne dokumenty niezbędne do ustalenia sytuacji dochodowej osoby lub rodziny. W przypadku składania kopii dokumentów należy przedstawić oryginał do wglądu. W poszczególnych przypadkach mogą być wymagane inne dokumenty, nie objęte powyższym zestawieniem.

Skip to content