Pomoc społeczna

Procedura postępowania w sprawie przyznania
świadczeń z pomocy społecznej
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Olszewie-Borkach

 1. Podstawa prawna:
  Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz właściwe akty wykonawcze.
 2. Ustalenie prawa do świadczeń z pomocy społecznej następuje na wniosek:
  • osoby zainteresowanej,
  • jej przedstawiciela ustawowego albo innej osoby,
  • za zgodą osoby zainteresowanej lub przedstawiciela ustawowego,
  • z urzędu.
 3. Wniosek o świadczenia z pomocy społecznej można złożyć w wyznaczonych godzinach pracy GOPS:
  • osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olszewie-Borkach, ul. Broniewskiego 13,
  • za pośrednictwem Poczty Polskiej,
  • poprzez wypełnienie formularza wniosku na portalu informacyjno-usługowym emp@tia: wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski
   Kreator wniosku ułatwia złożenie wniosku i pilnuje, aby wszystkie wymagane pola zostały wypełnione. Aby móc składać wnioski elektronicznie konieczne jest posiadanie podpisu elektronicznego lub bezpłatnego profilu zaufanego.
 4. Ustalenie właściwości:
  Ośrodek zobowiązany jest z urzędu przestrzegać właściwości miejscowej (jeżeli Ośrodek jest niewłaściwy w sprawie, niezwłocznie przekazuje się wniosek do organu właściwego, zawiadamiając jednocześnie o tym wnoszącego podanie).
  Właściwość miejscową gminy ustala się według miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie.
  W przypadku osoby bezdomnej właściwą miejscowo jest gmina ostatniego miejsca zameldowania tej osoby na pobyt stały.
  W przypadkach szczególnie uzasadnionych sytuacją osobistą osoby ubiegającej się o świadczenie,w sprawach niecierpiących zwłoki oraz w sprawach cudzoziemców którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany, i cudzoziemców, o których mowa w art. 5a, właściwa miejscowo jest gmina miejsca pobytu osoby ubiegającej się o świadczenie.
  Dla mieszkańca domu właściwa jest gmina, która skierowała go do domu pomocy społecznej.
  Gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania albo na ostatnie miejsce zameldowania na pobyt stały jest obowiązana do zwrotu wydatków gminie, która przyznała świadczenia w miejscu pobytu.
 5. Pracownik przyjmujący wniosek o pomoc społeczną ma obowiązek zabezpieczyć poufność danych zawartych we wniosku i dołączonej do wniosku dokumentacji.
 6. Wniosek w formie papierowej  jest rejestrowany w dzienniku korespondencyjnym w GOPS. Podania/wnioski dekretuje Kierownik GOPS.
 7. W przypadku wniosków złożonych drogą elektroniczną pracownik pobiera z systemu wniosek, drukuje wraz z załącznikami i nadaje mu numer sprawy odpowiadający kolejnemu numerowi w dzienniku korespondencyjnym. Podania/wnioski dekretuje Kierownik GOPS.
 8. Po dekretacji, wnioski są przekazywane do pracowników socjalnych w poszczególnych rejonach opiekuńczych, którzy rejestrują je w swoim Dzienniku korespondencyjnym.
 9. W ciągu 14 dni roboczych od dnia złożenia wniosku, pracownik socjalny przeprowadza rodzinny wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania lub pobytu osoby/rodziny zgodnie z § 2 pkt.1, 3 Rozporządzenia Ministra, Rodziny, Pracy i  Polityki Społecznej z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego.
 10. W sprawach niecierpiących zwłoki, wymagających pilnej interwencji pracownika socjalnego, wywiad przeprowadza się niezwłocznie nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia powzięcia wiadomości o potrzebie przyznania świadczenia z pomocy społecznej, zgodnie z § 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra, Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego.
 11. Niezwłocznie załatwiane są sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane albo znane z urzędu organowi, przed  którym toczy się postępowanie, bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza organ zgodnie z art. 35 § 1,2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego.
 12. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego następuje nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania zgodnie z art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego.
 13. Pracownicy są zobowiązani do należytego i wyczerpującego informowania stron o okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego.
 14. Pracownicy zobowiązani są działać w sprawie wnikliwie i szybko, posługując się możliwie najprostszymi środkami prowadzącymi do jej załatwienia.
 15. Po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego, pracownik socjalny ocenia sytuację osoby/rodziny, formułuje wnioski oraz plan pomocy na rzecz osoby lub rodziny, pracownik sprawdza ww. wywiady pod względem merytorycznym, a następnie plan pomocy zatwierdzany jest przez Kierownika GOPS.
 16. Pracownik socjalny sporządza projekt decyzji, drukuje i wraz z kompletem dokumentacji przedstawia do podpisu Kierownikowi GOPS. Przyznanie świadczeń  z pomocy społecznej następuje w formie decyzji administracyjnej zgodnie z art. 106 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej w której zawarte są informacje o sposobie i terminie realizacji przyznanych świadczeń z pomocy społecznej.
 17. Podstawą do wydania decyzji jest całokształt zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego.
 18. Procedura kończy się wydaniem decyzji administracyjnej o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia z pomocy społecznej.
 19. Oryginał decyzji za potwierdzeniem odbioru, zawierającym datę i podpis, wydawany jest wnioskodawcy. Drugi egzemplarz decyzji znajduje się w aktach sprawy.
 20. Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce w terminie do 14 dni od dnia wydania decyzji za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olszewie-Borkach. GOPS ponownie analizuje ww. sprawę, może zmienić własną decyzją lub  przesłać odwołanie wraz z aktami sprawy organowi odwoławczemu w terminie siedmiu dni od dnia, w którym otrzymał odwołanie.
Skip to content