Deklaracja dostępności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olszewie-Borkach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszewie-Borkach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olszewie-Borkach.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Jacek Olewiecki.
 • E-mail: j.olewiecki@olszewo-borki.pl
 • Telefon: 297647875

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olszewie-Borkach
 • Adres: ul. Wł. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo-Borki
 • E-mail: gops@olszewo-borki.pl
 • Telefon: 297647875

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszewie-Borkach, ul. Wł. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo-Borki.

 1. Do budynku prowadzi 1 wejście od frontu przy ul. Wł. Broniewskiego 13. Do wejścia prowadzą schody. Przy schodach od frontu budynku znajduje się podjazd dla wózków. Wejście od frontu przeznaczone jest dla klientów Ośrodka i osób niepełnosprawnych.
 2. Pomieszczenia Ośrodka znajdują się na parterze.
 3. Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze.
 4. W budynku nie ma windy.
 5. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.
 6. Przed budynkiem znajdują się 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 7. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 8. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 9. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 10. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Skip to content