Rekrutacja do Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Wsi

Rekrutacja do Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Wsi

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszewie Borkach w dalszym ciągu prowadzi rekrutację w związku z utworzeniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Wsi przy ulicy Leśnej 2 A, typu A, B, D dla dorosłych osób przewlekle psychicznie chorych, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz dla osób ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnościami sprzężonymi na terenie gminy Olszewo-Borki. Wobec powyższego prosimy osoby zainteresowane bądź opiekunów prawnych osób niepełnosprawnych zainteresowanych uczestnictwem o zgłaszanie się do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olszewie-Borkach pok. nr 5.

Wymagania niezbędne do przyjęcia:

  1. Osoby przewlekłe psychicznie chore.
  2. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, znacznym i umiarkowanym, a także osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, jeżeli jednocześnie występują inne zaburzenia, zwłaszcza neurologiczne.
  3. Osoby wykazujące inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej są zaliczane do zaburzeń psychicznych, z wyłączeniem osób czynnie uzależnionych od środków psychoaktywnych.
  4. Osoby ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnościami sprzężonymi.
  5. Wiek powyżej 18 roku życia.

Dokumenty niezbędne do przyjęcia:

  1. Wniosek o skierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Wsi na pobyt dzienny.
  2. Zaświadczenie lekarskie, wydane przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa, o występujących zaburzeniach psychicznych.
  3. Zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach domu wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie.
  4. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.
  5. Dokumenty potwierdzające sytuację materialno-bytową wszystkich członków rodziny.

Zgłoszenia wraz z pełną dokumentacją należy dokonać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Olszewie-Borkach ul. Wł. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo-Borki. Więcej informacji pod nr tel. 29 7647875,  pok. nr 5.

Skip to content