Przyjmujemy wnioski o dodatek węglowy

Przyjmujemy wnioski o dodatek węglowy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszewie-Borkach rozpoczął przyjmowanie wniosków o dodatek węglowy w wysokości 3 tys. zł. Z upoważnienia Wójta Gminy Olszewo-Borki będzie on realizował wypłatę świadczeń określonych w ustawie o dodatku węglowym z 05.08.2022 r.

UWAGA! Zmiany do ustawy o dodatku węglowym.

Wnioski w formie papierowej będą dostępne w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Olszewie-Borkach. Można je również pobrać ze strony internetowej i wydrukować we własnym zakresie.

Komu przysługuje dodatek węglowy?

Dodatek przysługuje gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest:

  • kocioł na paliwo stałe,
  • kominek,
  • koza,
  • ogrzewacz powietrza,
  • trzon kuchenny,
  • piecokuchnia,
  • kuchnia węglowa,
  • piec kaflowy na paliwo stałe,

zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.

Warunkiem otrzymania dodatku węglowego jest również dokonany wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Zgodnie z przepisami wniosek o wypłatę dodatku należy złożyć do 30 listopada, a gmina będzie miała 30 dni na przekazanie środków.

Jak poprawnie złożyć wniosek?

We wniosku, który należy wypełnić wielkimi literami, należy podać dane osobowe wnioskodawcy oraz dane wszystkich członków gospodarstwa domowego. Według definicji zawartej w ustawie o dodatku węglowym „gospodarstwo domowe tworzy osoba fizyczna składająca wniosek o przyznanie dodatku węglowego samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo osoba fizyczna składająca wniosek o przyznanie dodatku węglowego oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe)”.

UWAGA! Pomimo tego, że świadczenia będzie realizował GOPS, w rubryce wniosku: “ORGAN, DO KTÓREGO JEST SKŁADANY WNIOSEK O WYPŁATĘ DODATKU WĘGLOWEGO”, należy wpisać: „WÓJT GMINY OLSZEWO-BORKI”.

Wypełnione wnioski należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Olszewie-Borkach, ul. Wł. Broniewskiego 13, pokój nr 1, bądź przesłać pocztą tradycyjną na adres Ośrodka.

UWAGA! W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku węglowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Opis do filmu: Podpisz dokument elektronicznie – wykorzystaj podpis zaufany

  1. Wnioski przekazywane za pośrednictwem platformy ePUAP należy kierować na adres skrytki: /GOPS-OLSZEWO-BORKI/SkrytkaESP
  2. Wnioski mogą być również przesłane pocztą e-mail na adres: dodatek@gops.olszewo-borki.pl

UWAGA! Wnioski załączone do zwykłego e-maila pliki/załączniki muszą być bezwzględnie opatrzone kwalifikowanym (certyfikowanym) podpisem elektronicznym lub uwierzytelnione z wykorzystaniem podpisu zaufanego, w przypadku braku takiego podpisu wniosek nie zostanie złożony poprawnie i będzie wymagał uzupełnienia.

Kontakt telefoniczny w sprawie dodatku: 29 764 78 75 lub 513 504 393.

Podpisz formularz wniosku elektronicznie – wykorzystaj podpis zaufany

Pobierz wniosek o wypłatę dodatku węglowego – PDF

Pobierz wniosek o wypłatę dodatku węglowego – DOCX

Wskazówki, jak wypełnić wniosek o wypłatę dodatku węglowego

Pobierz klauzulę informacyjną dla klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olszewie-Borkach o zasadach przetwarzania danych osobowych w związku z wypłatą dodatku węglowego

Więcej informacji szczegółowych dotyczących dodatku węglowego na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska

Skip to content