Program „Opieka wytchnieniowa”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszewie-Borkach planuje przystąpić do udziału w programie pod nazwą „Opieka wytchnieniowa” ogłoszonym przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w ramach ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Osoby chętne do wzięcia udziału w Programie „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 proszone są o kontakt telefoniczny z pracownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olszewie-Borkach pod numerem telefonu 29 7647875 lub e-mail: gops@olszewo-borki.pl w terminie do 31.12.2020 r.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  • osobami z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.

Program ma także zapewniać:

1. W odniesieniu do rozwiązań systemowych:

  • wzmocnienie dotychczasowego systemu wsparcia poprzez świadczenie usług opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością lub osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniem równoważnym;
  • wsparcie finansowe gmin/powiatów w zakresie realizacji usług opieki wytchnieniowej.

2. W odniesieniu do członków rodziny lub opiekunów osób z niepełnosprawnością:

  • czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację;
    wzmocnienie osobistego potencjału oraz ograniczenie wpływu obciążeń psychofizycznych związanych ze sprawowaniem opieki poprzez wsparcie psychologiczne lub terapeutyczne;
  • podniesienie poziomu kompetencji dotyczących wsparcia osoby niepełnosprawnej poprzez naukę technik wspomagania, pielęgnacji, prowadzenia działań rehabilitacyjnych w warunkach domowych oraz objęcie specjalistycznym poradnictwem w zakresie psychologicznych i społecznych aspektów wsparcia osób z niepełnosprawnością, zagadnienia profilaktyki zdrowotnej i zdrowego stylu życia.
Skip to content