Program „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2022

Logotyp Funduszu Solidarnościowego

Wójt Gminy Olszewo-Borki
informuje o naborze uczestników do programu realizowanego
przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej
Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022

Dofinansowano ze środków
Państwowego
Funduszu Celowego Funduszu Solidarnościowego
zgodnie z umową łączna kwota dofinansowania wynosi – 97 920,00 zł

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszewie-Borkach informuje o naborze uczestników do programu realizowanego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022.

Program polega na możliwości uzyskania, doraźnej lub czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących opiekę nad osobami niepełnosprawnymi.

Celem Programu jest odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, która:

  • ma niepełnosprawność sprzężoną/złożoną (przez niepełnosprawność sprzężoną rozumie się posiadanie orzeczenia ze wskazaniami co najmniej dwóch przyczyn niepełnosprawności) lub
  • wymaga wysokiego poziomu wsparcia (osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dzieci niepełnosprawne z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji).

Przewidywana liczba osób kwalifikowanych do programu to 10 osób niepełnosprawnych prowadzących wspólne gospodarstwo domowe z członkami rodzin lub opiekunami sprawującymi bezpośrednią całodobową opiekę, zamieszkujących na terenie gminy Olszewo-Borki, w tym:

  • 4 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności;
  • 6 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Program realizowany będzie w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Limit usług opieki wytchnieniowej przypadających na 1 uczestnika w 2022r. wynosi nie więcej niż 240 godzin.

Usługi opieki wytchnieniowej będą świadczone przez osoby wskazane przez uczestnika Programu, jednocześnie spełniające następujące wymogi:

  • osoba posiada dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej/pielęgniarka lub innym, zapewniającym realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej lub
  • osoba posiadająca, co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym.

Usługi opieki wytchnieniowej nie mogą świadczyć członkowie rodziny (rodzice i dzieci, rodzeństwo, wnuki, dziadkowie, teściowie, macocha, ojczym oraz inne osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z uczestnikiem Programu), opiekunowie prawni lub osoby faktycznie zamieszkujące razem z uczestnikiem Programu.

Uczestnik Programu nie ponosi odpłatności za świadczone wsparcie.

Opiekunowie osób niepełnosprawnych, chcący skorzystać z Programu proszeni są o złożenie Karty zgłoszenia oraz Karty oceny stanu dziecka/osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM uzupełnionej przez lekarza rodziny/lekarza rehabilitacji medycznej/fizjoterapeutę/pielęgniarkę wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie wymogów dotyczących świadczenia usług opieki wytchnieniowej przez osoby wskazane przez uczestnika.

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 jest realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszewie-Borkach przy ulicy Wł. Broniewskiego 13,
07-415 Olszewo-Borki.

Szczegółowych informacji można uzyskać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olszewie-Borkach oraz pod numerem tel. 513 504 393 lub (29) 764-78-75 (osoby do kontaktu – Grażyna Agnieszka Krukowska – kierownik oraz Magdalena Jackiewicz – główny specjalista pracy socjalnej), adres poczty e-mail: gops@olszewo-borki.pl

Dokumenty należy dostarczyć do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olszewie-Borkach ul. Wł. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo-Borki lub przesłać na adres e-mail.

Przyznanie usługi opieki wytchnieniowej następuje według kolejności składanych wniosków oraz według karty oceny stanu dziecka/osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM.

Pliki do pobrania:

Skip to content