Zakończenie I edycji projektu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje projekt systemowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII „Promocja Integracji Społecznej” Działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji” Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej” pn. „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych z terenu gminy Olszewo-Borki. Projekt jest realizowany w okresie 01.05.2013 r. do 31.10.2014 r.

Celem głównym projektu jest rozwój aktywnej integracji wśród 10 osób niezatrudnionych lub zatrudnionych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej zagrożonych wykluczeniem społecznym, zamieszkałych na terenie gminy Olszewo-Borki.

30 grudnia 2013 r. zakończyła się I edycja projektu. 5 osób zostało objętych aktywizacją zawodową,  społeczną i edukacyjną. W ramach projektu osoby ukończyły kurs zawodowy pn. „Kucharz małej gastronomii”, jak również były objęte pomocą psychologa oraz doradcy zawodowego. Program kursu zawodowego obejmował 120 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych. Kurs zakończył się egzaminem i wydaniem certyfikatów. Beneficjenci uzyskali wiedzę z zakresu m.in. zasad zdrowego żywienia, technik sporządzania potraw, dekoracji potraw i stołu, minimum sanitarnego, technik pieczenia ciast, sporządzania sałatek i deserów.

Logotyp EU EFS

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Skip to content