Apel

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszewie-Borkach apeluje o szczególne zwrócenie uwagi w okresie jesienno-zimowym na osoby samotne, bezdomne lub wymagające pomocy. Ważna jest wrażliwość i szybka reakcja. Alarmujmy służby, że jakiś człowiek potrzebuje pomocy, żeby nie doszło do tragedii. Prosimy o przekazywanie informacji o zauważonych przypadkach do: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszewie-Borkach tel. 29 7647875 na numery alarmowe: 112 (telefony komórkowe) lub 997 (aparaty stacjonarne) Mazowiecki Urząd Wojewódzki – bezpłatna infolinia 987. Pracownicy Wojewódzkiego…

"Apel"

Dożywianie dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2017/2018

Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej mogą ubiegać się o przyznanie pomocy w formie dożywiania dzieci w szkole w ramach Programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. Pomoc w formie dożywiania przysługuje rodzinom, w których dochód na osobę w rodzinie miesięcznie nie przekracza kwoty 771,00 zł. Do podania należy dołączyć komplet dokumentów potwierdzających wysokość dochodu netto z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku, tj. za miesiąc lipiec,…

"Dożywianie dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2017/2018"

Zostań rodziną wspierającą

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszewie-Borkach poszukuje rodzin zainteresowanych współpracą non profit na rzecz rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze. Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575 ze zm.) w celu wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych rodzina może zostać objęta pomocą rodziny wspierającej. Rodzina wspierająca przy współpracy asystenta rodziny pomaga rodzinie przeżywającej trudności w: opiece i wychowaniu dziecka,…

"Zostań rodziną wspierającą"

Spotkanie z Mikołajem

W niedzielę 18 grudnia 2011 r. w Olszewie-Borkach u zbiegu ulic Średniej i Matejki odbyło się plenerowe Spotkanie z Świętym Mikołajem, który przy był do naszej gminy na zaproszenie dzieci. Szczególnie tych, które wzięły udział w konkursie „List do św. Mikołaja″. Ponieważ tegoroczna zima nie sypnęła jeszcze śniegiem Święty Mikołaj przyjechał do dzieci bryczką wraz ze swym pomocnikiem Reniferem. Wszystkie dzieci, które przybyły na spotkanie otrzymały prezenty w postaci zabawek oraz słodyczy, czyli to o…

"Spotkanie z Mikołajem"