Wielkanocne życzenia

Dzieląc się jajkiem w te piękne Święta, życzymy samych radości. Niech będzie zdrowie, niech będzie szczęście, dobrobyt niech u Was gości. Niechaj miłość Zmartwychwstałego Chrystusa staje się źródłem siły, mocy i wiary na każdą chwilę dnia. Cudownych Świąt Wielkiejnocy życzą Kierownik i Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olszewie-Borkach

"Wielkanocne życzenia"

XIII Bal Walentynkowy w Gimnazjum im. K.K. Baczyńskiego

„Nie potrafimy robić wielkich rzeczy. Możemy robić rzeczy małe, za to z wielką miłością”. Matka Teresa z Kalkuty „Nawet najmniejsza pomoc jest cegiełką, która buduje lepszy świat”. Mamy nadzieję, że Bal Walentynkowy, zorganizowany przez Gimnazjum im. K.K. Baczyńskiego w Nowej Wsi oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszewie-Borkach, stał się taką właśnie cegiełką. XIII Bal Walentynkowy dla dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych odbył się 2 marca 2019 r. Celem Balu była integracja osób niepełnosprawnych z…

"XIII Bal Walentynkowy w Gimnazjum im. K.K. Baczyńskiego"

Szanowni Mieszkańcy Gminy Olszewo-Borki

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszewie-Borkach apeluje o szczególne zwrócenie uwagi w okresie jesienno-zimowym na osoby samotne, bezdomne lub wymagające pomocy. Ważna jest wrażliwość i szybka reakcja. Alarmujmy służby, że jakiś człowiek potrzebuje pomocy, żeby nie doszło do tragedii. Prosimy o przekazywanie informacji o zauważonych przypadkach do: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszewie-Borkach tel. 29 7647875 na numery alarmowe: 112 (telefony komórkowe) lub 997 (aparaty stacjonarne) Mazowiecki Urząd Wojewódzki – bezpłatna infolinia 987. Pracownicy Wojewódzkiego…

"Szanowni Mieszkańcy Gminy Olszewo-Borki"

Świadczenia rodzinne 2018/2019

Świadczeniami rodzinnymi są: zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny , świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna jako świadczenie będące realizacją wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2013 r., sygn. akt TK akt K 27/13. świadczenie rodzicielskie. Przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego uzależnione jest m.in. od spełnienia kryterium dochodowego. Osoba mająca prawo do zasiłku rodzinnego może ubiegać się o następujące…

"Świadczenia rodzinne 2018/2019"

Program Rodzina 500+ 2018/2019

Program Rodzina 500 plus to 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także dla pierwszego lub jedynego dziecka przy spełnieniu kryterium przeciętnego miesięcznego dochodu 800 zł netto lub 1200 zł w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego. To nawet 6 000 zł netto rocznego wsparcia dla dziecka. Kto otrzyma świadczenie? Program Rodzina 500 plus to systemowe wsparcie polskich rodzin. Świadczenie wychowawcze w ramach Programu Rodzina…

"Program Rodzina 500+ 2018/2019"

Program „Dobry Start”

Program „Dobry Start” to inwestycja w edukację polskich dzieci. To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają wsparcie bez względu na dochód. Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia. Kto otrzyma świadczenie? Świadczenie dobry start przysługuje wyłącznie dzieciom uczącym się w szkole (a szkoła w…

"Program „Dobry Start”"

Wycieczka Wilno-Troki

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszewie-Borkach informuje, iż ze względów organizacyjnych wycieczka Wilno-Troki dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów, osób samotnie wychowujących dzieci oraz osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej nie odbędzie się w podanym terminie 28.08.2018 r. – 29.08.2018 r. O nowym terminie wycieczki niezwłocznie poinformujemy. Serdecznie przepraszamy.

"Wycieczka Wilno-Troki"

Fundusz alimentacyjny

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są na warunkach określonych w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j.: Dz. U z 2017 r. poz. 489, z późn. zm.). Kto otrzyma świadczenie? Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują: 1) obywatelom polskim, 2) cudzoziemcom: jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym, przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego…

"Fundusz alimentacyjny"

Zostań rodziną wspierającą

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszewie-Borkach ponownie poszukuje rodzin zainteresowanych współpracą non profit na rzecz rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze. Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575 ze zm.) w celu wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych rodzina może zostać objęta pomocą rodziny wspierającej. Rodzina wspierająca przy współpracy asystenta rodziny pomaga rodzinie przeżywającej trudności w: opiece i wychowaniu…

"Zostań rodziną wspierającą"

Nabór – Rozwój działalności gospodarczej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem” informuje o możliwości składania wniosków w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (limit dostępnych środków: 1 400 000,00 PLN) Termin składania wniosków:…

"Nabór – Rozwój działalności gospodarczej"