Nowe formularze wniosków!

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE – formularze na stary okres, kończący się 30 września 2017 r. WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODACH SWOICH ALBO CZŁONKA RODZINY OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES NA KTÓRY USTALANE JEST PRAWO DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO, INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, ART. 30B, ART. 30C, ART. 30E I ART. 30F USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 R. O…

"Nowe formularze wniosków!"

Dożywianie dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2017/2018

Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej mogą ubiegać się o przyznanie pomocy w formie dożywiania dzieci w szkole w ramach Programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. Pomoc w formie dożywiania przysługuje rodzinom, w których dochód na osobę w rodzinie miesięcznie nie przekracza kwoty 771,00 zł. Do podania należy dołączyć komplet dokumentów potwierdzających wysokość dochodu netto z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku, tj. za miesiąc lipiec,…

"Dożywianie dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2017/2018"

Nowy okres świadczeniowy 2017/2018

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszewie-Borkach Dział Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych uprzejmie informuje, iż z dniem 1 sierpnia 2017r. rozpoczyna się nabór wniosków o świadczenie wychowawcze. Wnioski będą przyjmowane w Urzędzie Gminy Olszewo-Borki (pokój nr 1B). NOWE FORMULARZE WNIOSKÓW! Ponadto od 1 sierpnia br., osoby zainteresowane będą mogły składać wnioski o zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, a także wnioski o specjalne zasiłki opiekuńcze na nowy okres zasiłkowy 2017/2018, rozpoczynający się 1 listopada 2017…

"Nowy okres świadczeniowy 2017/2018"

Zaproszenie na wycieczkę

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszewie-Borkach zaprasza do udziału w wycieczce Święta Lipka-Gierłoża-Mikołajki osoby niepełnosprawne i ich opiekunów, osoby samotnie wychowujące dzieci oraz osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej. Wycieczka odbędzie się w dn. 22.08.2017 r. – 23.08.2017 r. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olszewie-Borkach ul. Broniewskiego 13, pok. nr 5. Zapisy prowadzone będą do dnia 11 sierpnia 2017 r. Liczba miejsc ograniczona. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej…

"Zaproszenie na wycieczkę"

Zostań rodziną wspierającą

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszewie-Borkach poszukuje rodzin zainteresowanych współpracą non profit na rzecz rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze. Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575 ze zm.) w celu wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych rodzina może zostać objęta pomocą rodziny wspierającej. Rodzina wspierająca przy współpracy asystenta rodziny pomaga rodzinie przeżywającej trudności w: opiece i wychowaniu dziecka,…

"Zostań rodziną wspierającą"

XI Bal Walentynkowy

Radość dzielenia się, czyli XI Bal Walentynkowy Każdy gest, nawet najdrobniejszy… zmienia świat… czyjś świat… Uśmiech na twarzy osoby niepełnosprawnej, która może wyjść z domu, bo ktoś chciał jej towarzyszyć, a ktoś inny chciał spędzić z nią czas jest bezcennym przeżyciem dla obydwóch stron. Tak też było tym razem podczas kolejnego Balu Walentynkowego zorganizowanego przez Gimnazjum im. K.K. Baczyńskiego w Nowej Wsi oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszewie-Borkach. XI Bal Walentynkowy dla dzieci, młodzieży…

"XI Bal Walentynkowy"

Bal Walentynkowy 2016

23 stycznia 2016 r. odbył się jubileuszowy X Bal Walentynkowy dla dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych zorganizowany przez Gimnazjum im. K. K. Baczyńskiego w Nowej Wsi oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszewie-Borkach. Jest to okazja do zabawy, ale też spotkania w gronie przyjaciół i znajomych. To także forma rehabilitacji  fizycznej i umysłowej. Takie spotkania są okazją do wyjścia z domu, spotkania się z ludźmi, pokonania największej bariery – bariery strachu jaka często tkwi w…

"Bal Walentynkowy 2016"

Projekt systemowy 2014

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszewie-Borkach informuje, iż w dniu 1 lutego 2014 r. odbył się nabór do udziału w II edycji  projektu systemowego finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.1 Rozwój i Upowszechnianie Aktywnej Integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i Upowszechnianie Aktywnej Integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej pod nazwą „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych z terenu gminy Olszewo-Borki”. Uczestnikiem projektu mogła być osoba spełniająca…

"Projekt systemowy 2014"

Zakończenie I edycji projektu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje projekt systemowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII „Promocja Integracji Społecznej” Działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji” Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej” pn. „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych z terenu gminy Olszewo-Borki. Projekt jest realizowany w okresie 01.05.2013 r. do 31.10.2014 r. Celem głównym projektu jest rozwój aktywnej integracji wśród 10 osób niezatrudnionych lub zatrudnionych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej zagrożonych wykluczeniem…

"Zakończenie I edycji projektu"