Dożywianie dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2017/2018

Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej mogą ubiegać się o przyznanie pomocy w formie dożywiania dzieci w szkole w ramach Programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. Pomoc w formie dożywiania przysługuje rodzinom, w których dochód na osobę w rodzinie miesięcznie nie

przekracza kwoty 771,00 zł.

Do podania należy dołączyć komplet dokumentów potwierdzających wysokość dochodu netto z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku, tj. za miesiąc lipiec, w przypadku składaniu wniosku w miesiącu sierpniu (zaświadczenie od pracodawcy, odcinek renty, odcinek emerytury, zaświadczenie z PUP) oraz w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego – nakaz podatkowy za 2017 r. oraz opłacone składki KRUS za ostatni kwartał.

Podania wraz z dokumentacją należy składać do pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olszewie-Borkach, pok. nr 6. Wnioski przyjmowane będą codziennie od 1 sierpnia 2017 r. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.

Podanie powinno zawierać:

  • imię i nazwisko dziecka/dzieci a także klasę oraz szkołę do której uczęszcza/uczęszczają
  • opis sytuacji rodzinnej tj. z ilu osób składa się rodzina, z czego się utrzymuje itp.