Regulamin organizacyjny

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Regulamin Organizacyjny, zwany dalej „Regulaminem” określa szczegółową organizację oraz zasady funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olszewie-Borkach.
 2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszewie-Borkach jest jednostką organizacyjną i budżetową gminy.
 3. Ośrodek jest zakładem pracy w rozumieniu przepisów prawa i jest pracodawcą dla zatrudnionych w nim pracowników.
 4. Status prawny pracowników ośrodka określa ustawa o pracownikach samorządowych.
 5. Postanowienia regulaminu obowiązują wszystkich pracowników, bez względu na rodzaj wykonywanej pracy, wymiar czasu pracy oraz zajmowane stanowisko.

§ 2

Funkcjonowanie Ośrodka opiera się na zasadach:

 1. Jednoosobowego kierownictwa.
 2. Służbowego podporządkowania.
 3. Szczegółowego podziału zadań, czynności, uprawnień i obowiązków określonych w indywidualnych zakresach czynności.
 4. Indywidualnej odpowiedzialności za należyte wykonanie tych zadań, czynności, uprawnień i obowiązków.

§ 3

 1. Siedziba Ośrodka mieści się w Urzędzie Gminy w Olszewie-Borki ul. Broniewskiego 13.
 2. Terenem działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olszewie-Borkach zwanego dalej „Ośrodkiem” jest teren Gminy Olszewo-Borki.
 3. Teren jest podzielony na cztery rejony opiekuńcze.
 4. Ośrodkiem kieruje Kierownik.
 5. Kierownik Ośrodka jest upoważniony do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz w innych sprawach, w których przepisy wymagają załatwienia spraw w drodze decyzji administracyjnych.
 6. W sprawach organizacyjnych i porządkowych związanych z funkcjonowaniem Ośrodka kierownik wydaje zarządzenia i inne akty przewidziane odrębnymi przepisami.

Rozdział II

Zakres działania i zadania Ośrodka

§ 4

Przedmiotem działania Ośrodka jest wykonywanie w imieniu Gminy Olszewo-Borki zadań ustawowych własnych i zleconych z zakresu:

 1. Pomocy społecznej.
 2. Świadczeń rodzinnych.
 3. Funduszu alimentacyjnego i dłużników alimentacyjnych, oraz innych zadań powierzonych uchwałami Rady Gminy Olszewo-Borki lub Zarządzeniami Wójta Gminy.

§ 5

 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje projekty współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 2. Realizacja zadań z wykorzystaniem środków finansowych pochodzących z programów Unii Europejskiej wymaga upoważnienia Rady Gminy.

Rozdział III

Struktura organizacyjna

§ 6

 1. Ośrodkiem kieruje Kierownik, który odpowiada za całokształt działalności jednostki.
 2. Kierownika zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy.
 3. W skład Ośrodka wchodzą komórki organizacyjne (w skład których wchodzą samodzielne stanowiska pracy), stanowiska kierownicze, stanowiska urzędnicze i stanowisko pomocnicze ds. obsługi:

1) Dział świadczeń rodzinnych w skład, którego wchodzą stanowiska:

a) główny specjalista ds. obsługi świadczeń rodzinnych,
b) starszy inspektor ds. obsługi świadczeń rodzinnych,

2) Fundusz Alimentacyjny:

a) starszy inspektor ds. obsługi Funduszu Alimentacyjnego,

3) Dział pomocy społecznej w skład, którego wchodzą stanowiska:

a) specjalista pracy socjalnej,
b) starszy pracownik socjalny,
c) pracownicy socjalni,
d) aspirant pracy socjalnej,
e) inspektor ds. obsługi świadczeń pomocy społecznej,

4) stanowiska kierownicze:

a) Kierownik,
b) Główny księgowy,

5) stanowisko pomocnicze:

a) sprzątaczka,

6) Zatrudnionych na umowy-zlecenia wg potrzeb.

 1. Osoby zatrudnione na samodzielnych stanowiskach działają zgodnie z zakresem obowiązków i uprawnień, wykonują czynności samodzielnie i ponoszą za nie odpowiedzialność.
 2. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z uwzględnieniem przyznanych środków finansowych przewidzianych w uchwale budżetowej i prawie finansowym ustala stan zatrudnienia stosownie do ustawowych przyjętych zadań, potrzeb organizacyjnych oraz sprawnego funkcjonowania jednostki.
 3. Dla poszczególnych komórek i stanowisk ustala się identyfikujące symbole literowe do znakowania spraw i prowadzenia akt:

a) dział pomocy społecznej (PS),
b) dział świadczeń rodzinnych (ŚR),
c) fundusz alimentacyjny (FA).

 1. Odpowiednio do uzasadnionych potrzeb oraz możliwości finansowych Ośrodka dopuszcza się zawieranie terminowych umów o pracę lub umów-zleceń.
 2. Podczas nieobecności Kierownika jego obowiązki wykonuje wyznaczony pracownik.
 3. W ramach stanowisk pracy obowiązuje zasada pełnienia zastępstw w przypadku nieobecności pracownika w pracy.
 4. Schemat organizacyjny Ośrodka stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu.

§ 7

 1. Szczegółowe procedury związane z organizacją funkcjonowania Ośrodka określa Kierownik (w regulaminie pracy, instrukcjach itp.).
 2. Pracownicy Ośrodka przygotowujący i załatwiający sprawy ponoszą odpowiedzialność za:

1) dokładną znajomość przepisów ustaw oraz przepisów wykonawczych i innych aktów prawnych,
2) właściwe zastosowanie przepisów dotyczących trybu przyznawania świadczeń w tym szczególności przepisów kpa,
3) przestrzeganie terminów załatwianych spraw,
4) przestrzeganie etyki zawodowej,
5) właściwą obsługę klientów,
6) prawidłowe prowadzenie, ewidencjonowanie i przechowywanie dokumentów,
7) przestrzeganie tajemnicy państwowej, służbowej i informacji uzyskanych w toku czynności zawodowych, a także po ustaniu zatrudnienia,
8) prowadzenie dokumentacji zgodnie z Instrukcją kancelaryjną i Jednolitym rzeczowym wykazem akt,
9) przestrzeganie porządku i dyscypliny pracy.

 1. Zasady i tryb postępowania przy załatwianiu spraw w Ośrodku reguluje kodeks postępowania administracyjnego oraz przepisy szczególne dotyczące załatwiania określonych spraw.

§ 8

 1. Czynności kancelaryjne, obsługę korespondencji i zasady podpisywania pism określa instrukcja kancelaryjna oraz jednolity rzeczowy wykaz akt opracowany na podstawie (Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz. U. Nr 69, poz.636 z późn. zm.).

Rozdział IV

Gospodarka finansowa i mienie

§ 9

 1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach obowiązujących w samorządowych jednostkach budżetowych, zgodnie z ustawą o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1240 z późn. zm.).

§ 10

Za rachunkowość w Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej odpowiada Główny księgowy, któremu Kierownik powierza obowiązki w zakresie:

 1. Prowadzenia rachunkowości jednostki.
 2. Wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi.
 3. Dokonywania wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym.
 4. Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

§ 11

Działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest finansowana w zakresie zadań własnych ze środków budżetu Gminy oraz w zakresie zadań zleconych ze środków przekazanych przez administracje rządową.

§ 12

Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy uwzględniający kwoty dochodów i wydatków określonych przez Radę Gminy w uchwale budżetowej.

Rozdział V

Zakres działania poszczególnych stanowisk pracy

§ 13

Zakres obowiązków kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej:

 1. Zapewnienie warunków do sprawnej organizacji pracy Ośrodka oraz praworządnego i efektywnego jego funkcjonowania oraz przestrzegania dyscypliny pracy.
 2. Nadzorowanie prawidłowego działania pracowników Ośrodka.
 3. Przygotowanie materiałów dotyczących rozpoznania i oceny potrzeb pomocy społecznej na terenie działania Ośrodka - sporządzanie bilansu potrzeb i środków.
 4. Planowanie środków finansowych na świadczenia środowiskowej pomocy społecznej.
 5. Współpraca z organizacjami oraz mobilizowanie środowisk lokalnych do działań na rzecz pomocy społecznej.
 6. Analiza i ocena realizacji planu zaspokajania potrzeb oraz skuteczności świadczonej pomocy.
 7. Ocena problemów społecznych terenu i przedstawienie propozycji ich rozwiązania.
 8. Podejmowanie z upoważnienia Wójta Gminy postanowień i decyzji dotyczących przyznawania bądź odmowy przyznania świadczenia pomocy społecznej wynikających z ustawy o pomocy społecznej, rozporządzeń wykonawczych i innych ustaw w ramach upoważnień.
 9. Przedstawienie Radzie Gminy i Wójtowi sprawozdań z działalności Ośrodka i zgłaszanie potrzeb w zakresie pomocy społecznej.
 10. Nadzór nad całością prowadzonych zadań z zakresu pomocy społecznej i odpowiedzialność za prawidłową ich realizację przed Wójtem Gminy oraz Wydziałem Polityki Społecznej w Warszawie.
 11. Rozpatrywanie skarg i wniosków wpływających do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

§ 14

Zakres obowiązków Głównego księgowego:

 1. Opracowanie projektu budżetu.
 2. Dokonanie analizy budżetu i na bieżąco informowanie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
 3. Czuwanie nad prawidłowym obiegiem informacji i dokumentacji finansowej.
 4. Udzielanie kontrasygnaty w stosunku do czynności prawnych, z których wynikają zobowiązania pieniężne.
 5. Opracowanie dla Rady Gminy sprawozdania z wykonania budżetu za dany rok.
 6. Zapewnienie prawidłowego wykonania budżetu, czuwanie nad zachowaniem równowagi budżetowej i przestrzegania dyscypliny budżetowej.
 7. Współpraca z ZUS, US, Skarbnikiem Gminy.
 8. Zabezpieczenie wszystkich dokumentów księgowych.
 9. Sporządzenie sprawozdań statystycznych, finansowych i bilansu oraz przedłożenie je Skarbnikowi Gminy.
 10. Prowadzenie i kontrola wydatkowanych środków pieniężnych ,obrotów pieniężnych na rachunkach bankowych i ponoszenie za nich odpowiedzialności.
 11. Planowanie i realizowanie wszystkich wydatków.
 12. Dekretowanie dokumentów.
 13. Wprowadzanie danych dla programów finansowo-księgowych.
 14. Prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem społecznym i ubezpieczeniem zdrowotnym, a w szczególności rozliczenie składek ubezpieczeniowych, a także świadczeń przysługujących pracownikom, dokonywanie zgłoszeń, wyrejestrowań z ubezpieczeń i sporządzanie ewentualnych korekt dokumentów ubezpieczeniowych.
 15. Sprawdzanie pod względem formalno-rachunkowym dokumentów finansowych, służbowych pracowników Ośrodka, tj. faktur, wyjazdów służbowych, list płac itp.
 16. Naliczanie płac i rozliczeń pochodnych od płac.
 17. Prowadzenie innych spraw dotyczących prowadzenia ksiąg rachunkowych.
 18. Prowadzenie rejestru faktur.
 19. Wykonywanie obowiązków głównego księgowego określonych w przepisach szczególnych dla głównych księgowych.
 20. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Kierownika Ośrodka bezpośrednio związanych z działalnością jednostki, a nie objętych zakresem.

§ 15

Zakres obowiązków głównego specjalisty ds. obsługi świadczeń rodzinnych:

 1. Przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych i dodatków, kompletowanie dokumentacji wymaganej do przyznania bądź odmowy przyznania świadczeń rodzinnych, przygotowanie decyzji, postanowień i zaświadczeń w formie pisemnej, opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz prowadzenie dokumentacji w tym zakresie.
 2. Sporządzanie list wypłat świadczeń rodzinnych i dodatków.
 3. Wprowadzanie danych do systemu informatycznego.
 4. Sporządzanie sprawozdań.
 5. Udzielanie osobom pełnej informacji o przysługujących im świadczeniach.
 6. Prowadzenie dokumentacji pracy zgodnie z obowiązującą forma i przepisami.
 7. Zachowanie w tajemnicy informacji uzyskanych w toku czynności zawodowych a także po ustaniu zatrudnienia.
 8. Przesyłanie odwołań z pełną dokumentacją do samorządowego kolegium odwoławczego.
 9. Kontrola spłat nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i dodatków.
 10. Ewidencja należności wpłacanych przez klientów w ramach zwrotu świadczeń rodzinnych, przygotowanie upomnień i tytułów wykonawczych do urzędu skarbowego.
 11. Prowadzenie rejestru wpływających wniosków o świadczenia rodzinne wraz z dodatkami.
 12. Wykonywanie czynności kancelaryjnej ośrodka pomocy społecznej.
 13. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej bezpośrednio związanych z działalnością jednostki, a nie objętych zakresem.

Jednocześnie główny specjalista jest wyznaczony na Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Olszewie-Borkach.

Administrator Bezpieczeństwa Informacji nadzoruje przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych zgodnie z polityką bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej oraz instrukcją zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w tym w szczególności:

 1. Nadzór nad wszystkimi stosowanymi środkami technicznymi l organizacyjnymi zapewniającymi ochronę danych osobowych.
 2. Zabezpieczenie danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.
 3. Nadzór nad przestrzeganiem zasad ochrony przetwarzania danych osobowych.
 4. przeprowadzanie okresowych kontroli i oceny funkcjonowania mechanizmów zabezpieczeń oraz przestrzegania zasad postępowania w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych. Sporządzanie protokołów z kontroli, które przekazuje Administratorowi Danych.
 5. Prowadzenie rejestru dokonanych kontroli oraz ustaleń, wniosków i zaleceń z nich wynikających, a także nadzór ich wykonania.
 6. Nadzór nad obiegiem oraz przechowywaniem dokumentów zawierających dane osobowe.
 7. Nadzór nad prawidłowością archiwizacji oraz usuwania danych osobowych.
 8. Podejmowanie odpowiednich działań w przypadku wykrycia naruszeń w systemie zabezpieczeń lub podejrzenia naruszenia.
 9. Nadzór nad naprawami, konserwacją oraz likwidacją urządzeń komputerowych, na których zapisywane są dane osobowe.
 10. Zarządzanie hasłami użytkowników, systemami antywirusowymi i ich procedurami.
 11. Nadzór nad prowadzeniem wymaganej dokumentacji.
 12. Prowadzenie rejestru wydanych upoważnień do przetwarzania danych osobowych.
 13. Prowadzenie szkoleń z zakresu przepisów dotyczących ochrony danych osobowych oraz zastosowanych środków technicznych i organizacyjnych przy przetwarzaniu danych w systemach informatycznych.

§ 16

Zakres obowiązków starszego inspektora ds. obsługi świadczeń rodzinnych:

 1. Przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych i dodatków, kompletowanie dokumentacji wymaganej do przyznania bądź odmowy przyznania świadczeń rodzinnych, przygotowanie decyzji, postanowień i zaświadczeń w formie pisemnej, opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz prowadzenie dokumentacji w tym zakresie.
 2. Sporządzanie list wypłat świadczeń rodzinnych i dodatków.
 3. Wprowadzanie danych do systemu informatycznego.
 4. Sporządzanie sprawozdań.
 5. Udzielanie osobom pełnej informacji o przysługujących im świadczeniach.
 6. Prowadzenie dokumentacji pracy zgodnie z obowiązującą forma i przepisami.
 7. Zachowanie w tajemnicy informacji uzyskanych w toku czynności zawodowych a także po ustaniu zatrudnienia.
 8. Przesyłanie odwołań z pełną dokumentacją do samorządowego kolegium odwoławczego.
 9. Kontrola spłat nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i dodatków.
 10. Ewidencja należności wpłacanych przez klientów w ramach zwrotu świadczeń rodzinnych, przygotowanie upomnień i tytułów wykonawczych do urzędu skarbowego.
 11. Prowadzenie rejestru wpływających wniosków o świadczenia rodzinne wraz z dodatkami.
 12. Wykonywanie czynności kancelaryjnej ośrodka pomocy społecznej.
 13. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej bezpośrednio związanych z działalnością jednostki, a nie objętych zakresem.

§ 17

Zakres obowiązków starszego inspektora ds. obsługi Funduszu Alimentacyjnego:

 1. Przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, kompletowanie i prowadzenie dokumentacji wymaganej do przyznania, odmowy przyznania lub dokonania zmian w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego, przygotowanie decyzji, postanowień i zaświadczeń w tych sprawach.
 2. Sporządzanie list wypłat świadczeń przyznanych z funduszu alimentacyjnego.
 3. Wprowadzanie danych do systemu informatycznego.
 4. Sporządzanie sprawozdawczości, przygotowanie danych i informacji o dłużnikach alimentacyjnych i przekazywanie ich do właściwego organu w celu dokonania zgłoszenia do biura informacji gospodarczych lub krajowego rejestru dłużników.
 5. Występowanie i współpraca z komornikami sadowymi, organami właściwymi dłużników i innymi instytucjami w celu zapewnienia pełnej realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
 6. Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych osób uprawnionych i ich przedstawicieli ustawowych, członków ich rodzin, dłużników alimentacyjnych i członków ich rodzin w zakresie określonym w Ustawie.
 7. Udzielenie osobom pełnej informacji o przysługujących im świadczeniach.
 8. Prowadzenie właściwej dokumentacji pracy zgodnie z obowiązująca formą i przepisami.
 9. Podejmowanie i realizacja zadań i czynności w ramach działań przewidzianych Ustawą z dnia 07.09.2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów do podjęcia wobec dłużników alimentacyjnych, a w szczególności:
  a) przyjmowanie wniosków o podjecie działań wobec dłużników alimentacyjnych,
  b) współpracowanie z organami prowadzącymi postępowanie egzekucyjne w celu zapewnienia największej skuteczności egzekucji,
  c) występowanie do właściwych instytucji w celu spowodowania podjęcia zatrudnienia przez dłużnika, a w razie odmowy - zatrzymanie prawa jazdy i o ściganie za przestępstwa określone w art.209 § 1 Kodeksu Karnego,
  d) przygotowanie sprawozdań z realizacji zadań przewidzianych w ustawie.
 10. Zachowanie w tajemnicy informacji uzyskanych w toku czynności zawodowych także po ustaniu zatrudnienia.
 11. Przeprowadzanie wywiadów alimentacyjnych i odbieranie oświadczeń majątkowych od dłużników alimentacyjnych, na podstawie upoważnienia przez organ właściwy dłużnika.
 12. Udzielanie organowi właściwemu dłużnika informacji o sytuacji rodzinnej, dochodowej i zawodowej dłużnika alimentacyjnego w oparciu o posiadany rodzinny wywiad środowiskowy dotyczący tego dłużnika.
 13. Przesyłanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego odwołań i zażaleń.
 14. Prowadzenie spraw związanych z dochodzeniem nienależnie pobranych świadczeń, a także dochodzenia należności od dłużników.
 15. Ewidencja należności dłużników alimentacyjnych, przygotowania upomnień i tytułów wykonawczych.
 16. Załatwianie spraw dotyczących zaliczek alimentacyjnych, do których prawo powstało przed dniem 01.10.2008 r. w zakresie przewidzianym ustawą.
 17. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, związanych bezpośrednio z działalnością jednostki, a nie objętych zakresem.

§ 18

Zakres obowiązków pracowników socjalnych i specjalisty pracy socjalnej:

 1. Praca socjalna z wykorzystaniem kontraktu socjalnego.
 2. Dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń.
 3. Udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej oraz skutecznie posługiwanie się przepisami prawa przy realizacji tych zadań.
 4. Pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskaniu pomocy.
 5. Udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej.
 6. Pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych.
 7. Współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa.
 8. Inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudna sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie takich osób i rodzin.
 9. Współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia.
 10. Kompletowanie i prowadzenie dokumentacji wymaganej do przyznawania bądź odmowy przyznania świadczenia z pomocy społecznej, umieszczenie osób wymagającej całodobowej opieki w Domu Pomocy Społecznej oraz ustalenie opłat za pobyt.
 11. Organizowanie imprez mających na celu integrację osób i rodzin ze środowiskiem lokalnym, prowadzenie akcji i zbiórek mających na celu pozyskiwanie darów od sponsorów.
 12. Sporządzanie bilansu potrzeb i środków oraz projektu planu pomocy społecznej w rejonie opiekuńczym.
 13. Prowadzenie okresowych kontroli wydanych świadczeń oraz udział w wyjazdach interwencyjnych.
 14. Prowadzenie dokumentacji wg obowiązujących przepisów.
 15. Prowadzenie dokumentacji i spraw związanych z realizacją usług opiekuńczych (sąsiedzkich) w rejonie działania.
 16. Obsługa świadczeń z pomocy społecznej w rejonie działania opracowywanie decyzji administracyjnych oraz realizacja innych działań związanych z prawidłową realizacją świadczeń z pomocy społecznej.
 17. Podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych poprzez udział w szkoleniach i samokształcenia.
 18. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej nie objętych zakresem czynności a bezpośrednio związanych z działalnością.

§ 19

Zakres obowiązków aspiranta pracy socjalnej:

 1. Opracowywanie i wydruk decyzji administracyjnych.
 2. Sporządzanie list wypłat udzielanych świadczeń.
 3. Rozliczanie świadczeń realizowanych w formie zakupów.
 4. Prowadzenie dokumentacji osób przebywających w domach pomocy społecznej.
 5. Występowanie do gmin o zwrot świadczeń przyznanych w miejscu pobytu.
 6. Kompletowanie i przygotowywanie dokumentacji dotyczącej przyznawania i wypłaty świadczeń przyznawanych na podstawie ustawy o pomocy społecznej.
 7. Obsługa systemu komputerowego - dokładne i rzetelne wprowadzanie informacji z wywiadów środowiskowych oraz innych dokumentów do baz danych.
 8. Prowadzenie rejestrów udzielanych świadczeń.
 9. Sporządzanie informacji i sprawozdań.
 10. Wykonywanie innych prac zleconych przez Kierownika Ośrodka.

§ 20

Zakres obowiązków inspektora ds. obsługi świadczeń obowiązków pomocy społecznej.

 1. Sporządzanie list wypłat.
 2. Przygotowanie decyzji przyznających lub odmawiających świadczeń pieniężnych lub w naturze.
 3. Prowadzenie kontrolki budżetowej.
 4. Prowadzenie rejestru:
  1) udzielonej pomocy,
  2) odmów,
  3) odwołań.
 5. Sporządzanie analiz wykonania budżetu na pomoc społeczną.
 6. Opracowywanie sprawozdań z wykonania środków na pomoc społeczną.
 7. Rejestrowanie w dzienniku korespondencji pism wpływających i wychodzących.
 8. Praca w systemie komputerowym POMOST.
 9. Przesyłanie zbiorów z systemu informatycznego POMOST do Ministerstwa Gospodarki Pracy i Polityki.
 10. Sporządzanie okresowej weryfikacji planu na pomoc społeczną.
 11. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej składek na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia.
 12. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która rezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem.
 13. Obsługa elektronicznej skrzynki podawczej.
 14. Wykonywanie innych prac zleconych przez Kierownika.

§ 21

Zakres obowiązków sprzątaczki:

 1. Utrzymywanie w czystości pomieszczeń biurowych.
 2. Mycie biurek, szaf, drzwi i urządzeń sanitarnych oraz mycie okien.
 3. Utrzymanie porządku przed wejściem do budynku.
 4. Przestrzeganie zasad BHP i przeciwpożarowych.
 5. Oszczędne gospodarowanie środkami czystości.
 6. Wykonywanie określonych zadań nie ujętych w zakresie czynności zleconych przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

§ 22

 1. Sprawy osobowe pracowników oraz akta kierownika prowadzi pracownik Urzędu Gminy prowadzący kadry.
 2. Wypłata świadczeń pieniężnych dokonywana jest przez pracownika Urzędu Gminy prowadzącego kasę.

Rozdział VI

Zasady redagowania pism i obiegu dokumentów

§ 23

 1. Wszystkie pisma urzędowe wychodzące z ośrodka musza być ewidencjonowane opatrzone datą symbolami ośrodka oraz numerem rzeczowego wykazu akt.
 2. W ośrodku stosuje się jednolity rzeczowy wykaz akt dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Instrukcje Kancelaryjną.

§ 24

Pisma wychodzące powinny być opracowane starannie, rzeczowo, zwięźle i zrozumiale oraz odpowiadać zasadom poprawności i czytelności.

§ 25

Dokumenty przedkładane do podpisu Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej są parafowane na kopi pisma z lewej strony przez pracownika, który je opracował.

§ 26

Pisma dotyczące spraw finansowych są podpisywane przez Kierownika Ośrodka.

§ 27

 1. Kierownik podpisuje osobiście zarządzenia, decyzje, umowy, porozumienia, pisma stanowiące rozstrzygnięcie sprawy.
 2. Czynności o charakterze przygotowawczym techniczno-kancelaryjnym i inne dokumenty nie stanowiące rozstrzygnięcia spraw podpisują pracownicy stosownie do podziału czynności.

Rozdział VII

Organizacja działalności kontrolnej

§ 28

 1. System kontroli w Ośrodku obejmuje kontrolę zewnętrzną i wewnętrzną.
 2. Kontrola zewnętrzna prowadzona jest przez służby do tego powołane na podstawie przepisów szczegółowych.

§ 29

1. Kontrolę wewnętrzna w Ośrodku sprawuje:

Rozdział VIII

Oceny kwalifikacyjne pracowników

§ 30

 1. Pracownicy Ośrodka podlegają ocenie kwalifikacyjnej.
 2. Ocenę kwalifikacyjna dokonuje się zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych.
 3. Ocena kwalifikacyjna dokonywana jest na piśmie, a jej treść podaje się do wiadomości zainteresowanego pracownika.
 4. Negatywna ocena kwalifikacyjna potwierdzona ponownie ujemną oceną dokonana nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy stanowi podstawę do rozwiązania stosunku pracy za wypowiedzeniem.
 5. Szczegółowe zasady oraz tryb dokonywania oceny pracowników określa Kierownik odrębnym zarządzeniem.

Rozdział IX

Tryb pracy Ośrodka

§ 31

 1. Czas pracy nie może przekroczyć 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w pięciodniowym tygodniu pracy.
 2. Pracownikom przysługuje wynagrodzenie miesięczne płatne z dołu do 30 dnia każdego miesiąca przelewem na konto.
 3. Za pracę poza wyznaczonymi godzinami przysługuje czas wolny w godzinach ustalonych z Kierownikiem.
 4. Codziennie przed rozpoczęciem pracy należy podpisywać listę obecności. Spóźnienia należy osobiście zgłosić i wyjaśnić Kierownikowi Ośrodka.
 5. Wyjazdy i wyjścia służbowe muszą być udokumentowane delegacjami lub zapisami w książce wyjść.
 6. Pracownicy do pracy w terenie korzystają z własnego transportu.
 7. Pracownik ma prawo do corocznego urlopu wypoczynkowego w wymiarze określonym w Kodeksie Pracy i zgodnym z planem urlopów.
 8. Interesanci przyjmowani przez pracowników socjalnych są w każdym tygodniu od poniedziałku do środy w godzinach od 8:00 do 16:00 pozostałe dni tygodnia praca w terenie od 8:00 do 16:00.
 9. Pozostali pracownicy przyjmują interesantów każdego dnia w tygodniu od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

Rozdział X

Organizacja przyjmowania i załatwiania indywidualnych spraw interesantów

§ 32

 1. Indywidualne sprawy interesantów załatwiane są w terminach określonych Kodeksem Postępowania Administracyjnego.
 2. Odpowiedzialność za terminowe i prawidłowe załatwianie indywidualnych spraw interesantów ponoszą pracownicy zgodnie z ustalonymi zakresami obowiązków.
 3. Kontrole i koordynacje działań w tym zakresie prowadzi Kierownik Ośrodka. Ogólne zasady postępowania określa KPA. instrukcja oraz przepisy szczególne, dotyczące organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków obywateli.

§ 33

Pracownicy Ośrodka przy obsłudze interesantów obowiązani są:

 1. Udzielania informacji niezbędnych do załatwiania danej sprawy i wyjaśnienia treści.

Opublikował: Jacek Olewiecki
Publikacja dnia: 10.06.2012
Podpisał: Jacek Olewiecki
Dokument z dnia: 10.06.2012
Dokument oglądany razy: 5826
23.06.2018 // gops.olszewo-borki.pl/bip