Aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych z terenu gminy Olszewo-Borki

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszewie-Borkach realizował w 2008 roku projekt systemowy w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Promocja integracji społecznej Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej pod nazwą: „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych z terenu gminy Olszewo-Borki″.

Projekt współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem głównym projektu było zwiększenie aktywności zawodowej osób bezrobotnych. W projekcie uczestniczyło 7 osób bezrobotnych z terenu naszej gminy, które poddane zostały aktywizacji społeczno-zawodowej. W ramach działań w projekcie prowadzone były warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, trening umiejętności interpersonalnych, warsztaty z zakresu przedsiębiorczości oraz poradnictwo specjalistyczne doradcy zawodowego i psychologa w ramach konsultacji indywidualnych.

Logotyp EU EFSProjekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Skip to content