Aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych – projekt 2010

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszewie-Borkach informuje, iż w 2010 roku dalej realizuje projekt systemowy finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.1 Rozwój i Upowszechnianie Aktywnej Integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i Upowszechnianie Aktywnej Integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej pod nazwą „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych z terenu gminy Olszewo-Borki″.

Projekt jest skierowany do osób w wieku aktywności zawodowej długotrwale bezrobotnych o niskich lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach zawodowych. W ramach projektu zorganizowane zostaną: zajęcia szkoleniowo-warsztatowe z zakresu aktywizacji zawodowej, przeszkolenia z zakresu podstaw obsługi komputera, trening umiejętności społecznych, kurs przygotowujący do opieki nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi lub dziećmi, zajęcia z podstaw przedsiębiorczości. Uczestnikom zapewniamy bezpłatnie: doradztwo zawodowe, doradztwo psychologiczne, materiały szkoleniowe, catering, ubezpieczenie.

Logotyp EU EFS

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Skip to content